long long quick_power(long long a, long long b, long long mod) {
  long long ans = 1;
  a %= mod;
  while (b) {
    if (b & 1)ans = ans * a % mod;
    a = a * a % mod;
    b >>= 1;
  }
  return ans;
}

标签: none

添加新评论